News and Announcement

สถาบันภาษาร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning และฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 สถาบันภาษา ศูนย์ท่าพระจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ ดังนี้

ช่วงเช้า เข้าร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning

 

 

ช่วงบ่าย ร่วมฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยนายประยงค์ สมส่วน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ เป็นตัวแทนสถาบันภาษา เข้าร่วมอบรม

.