News and Announcement

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ประจำ มธ. ศูนย์ลำปาง

ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ประจำ มธ. ศูนย์ลำปาง

Download ประกาศรับสมัคร

Download แบบฟอร์มสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์