News and Announcement

ประกาศขยายเวาลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ศูนย์ลำปาง

ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขยายเวาลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 ศูนย์ลำปาง Download

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Download