News and Announcement

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.ประจักษ์ แซ่อึ่ง

โดยบันทึกข้อตกลงทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษในการจัดสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ให้คำแนะนำด้านการออกข้อสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงคำแนะนำในการแสดงผลการสอบประเมิน ร่วมกันอีกด้วย