News and Announcement

คณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางไปร่วมพิธีลงนามระหว่างสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันภาษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน เดินทางไปร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
.
โดยบันทึกข้อตกลงระหว่างทั้ง 2 สถาบัน มีจุดมุ่งหมายที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรด้านภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการสอนภาษาภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อนำมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
.
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ยังได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ ได้ร่วมเสวนาในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสู่การตีพิมพ์บทความในวารสาร SCOPUS" ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 อีกด้วย