News and Announcement

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตารอบสอง ภาค 1/62

- นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตามรายชื่อที่ ประกาศ จะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชาระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2562 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา
- ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group
- นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษาจะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใดๆ
- นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้
- ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ

Download ประกาศการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ได้โควตรอบสอง ภาค 1/62

Download ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้โควตารอบสอง ภาค 1/62