News and Announcement

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาหารือกับสถาบันภาษา เรื่อง การทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา 10.00 น.คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาสุรศักดิ์ ปจจนตเสโน  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มาร่วมหารือกับผู้บริหารสถาบันภาษา เรื่อง การทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) ระหว่างทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันภาษา ศูนย์รังสิต