News and Announcement

สถาบันภาษาจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับอาชีพบริการ

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. สถาบันภาษา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับอาชีพบริการ เรื่อง “English for Hotel Personnel ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพของตนเองและพัฒนาศักยภาพในกาiประกอบอาชีพบริการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพนักงานของโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส จานวน 30 คน โดยมี อาจารย์ Tyler Andrew Charles เป็นวิทยากร