News and Announcement

สถาบันภาษาร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 1 เมษายน 2562 สถาบันภาษาร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบ 3) ให้กับผู้สมัครสอบสัญชาติจีน ณ Yunnan around Asia International Education (YAAE) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ฟงปรีชากุล อาจารย์ประจาสาขาจีนศึกษา และ นางอรวรรณ เลิศธนู หัวหน้างานบริการการศึกษา เป็นผู้แทนของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และสถาบันภาษา ตามลาดับ เดินทางไปจัดสอบในครั้งนี้