English Short Courses

Reading and Writing

หลักสูตรการอ่านระดับต้น (30 ชั่วโมง)
การอ่านระดับต้น ศึกษากลวิธีการอ่านเพื่อให้สามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการอ่านจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ลาดับความคิดของผู้เขียนและการตีความในรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน


หลักสูตรการอ่านระดับสูง (30 ชั่วโมง)
การอ่านระดับสูง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์บทความ หรือเนื้อหาที่ซับซ้อนในระดับสูงกว่าการอ่าน ระดับย่อหน้าทั่วไป

 

หลักสูตรการเขียนระดับย่อหน้า (30 ชั่วโมง)
การเขียนระดับย่อหน้า ศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ฝึกฝนการเขียนโดยเน้นองค์ประกอบการเขียน ระดับย่อหน้าประเภทต่าง ๆ เช่น การเล่าเรื่อง การบรรยาย การแสดงเหตุผลและการเปรียบเทียบ เพื่อสามารถนาไปใช้ในการเขียนเรียงความต่อไป


หลักสูตรการเขียนเรียงความ (30 ชั่วโมง)
การเขียนเรียงความ ศึกษาวิธีการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนาทักษะการเขียนระดับย่อหน้า มาฝึกเขียนในระดับการเขียนเรียงความ เพื่อนาไปใช้ในการเขียนระดับสูงต่อไป เช่น การศึกษาหรือการทางาน