English Short Courses

Listening and Speaking

หลักสูตรการฟัง-การพูด ระดับ 1, 2, 3 (30 ชั่วโมง)


การฟัง-การพูด ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการฟัง และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนาตนเอง การสนทนาทางโทรศัพท์ การร้องขอ การให้คาแนะนา และการรับรองชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดที่ได้มาตรฐาน และมีสาเนียงที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา มีการจัดระดับ ของผู้เข้าอบรมโดยมีการสอบฟังและสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ