เจ้าหน้าที่สถาบัน

Pimonwan Patimanukul

 

Plan and Policy Analyst
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Prayong Somsuan

 

Audio-Visual Technical Officer
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

Rachadarudee Pundit

 

General Service Staff
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

Rattanaporn Krudngen

 

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

Rungaroon Rukrungreang

 

Administrative Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Sirirat Saengnoppharat

 

Accounting Officer for Graduate Programs
เจ้าหน้าที่การเงิน โครงการปริญญาโท

 

Siriwon Ritruamsup

 

Academic Service Officer for Graduate Programs
นักวิชาการศึกษา โครงการปริญญาโท

 

Somchai Chiwchowna

 

Janitor
นักการภารโรง

Soontaree Charoenwattanaporn

 

General Service Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Surapat Bannapongsatorn

 

General Service Staff
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป