เจ้าหน้าที่สถาบัน

Kobkorn Panmuang

 

General Service Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Kullaphan Chankaew

 

Academic Service Officer
นักวิชาการศึกษา

Oranan Klinboon

 

Janitor
นักการภารโรง

Nanthiya Sriwong

 

General Service Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Napat Nemee

 

General Service Staff
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Narissara Nuipakdee

 

Finance and Accounting Analyst
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

Nopparat Mokkhonburi

 

General Service Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

Orawan Lertthanu

 

Head of Academic Affairs
หัวหน้างานบริการการศึกษา

Pafun Rattanasing

 

Academic Service Officer for Graduate Programs
นักวิชาการศึกษา โครงการปริญญาโท

Pensiri Thongrojanapat

 

Supply Analyst
นักวิชาการพัสดุ