เจ้าหน้าที่สถาบัน

Attakorn Phanthangkul

 

General Service Staff
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chatchinee Wongkarim

 

Administrative Officer for Public Service and Training Programs
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอบรมบุคคลทั่วไป

 

Chantana Sarnthiraj

 

Assistant Officer for Public Service and Training Programs
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการอบรมบุคคลทั่วไป

 

Chuleekorn Khumpaipol

 

Finance and Accounting Analyst
นักวิชาการเงินและบัญชี

Chureeporn Ruayruangrung

 

Plan and Policy Officer
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

Denchai Boriboonsakulsuk

 

Computer Officer
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Jarin Yoocharoen

 

Acting Head for Public Services
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

Jaruwan Changklueng

 

Supply Analyst
นักวิชาการพัสดุ

Jiraporn Petchthong

 

Academic Service Officer for Graduate Programs
นักวิชาการศึกษา โครงการปริญญาโท

Jurairat Puangsombat

 

Acting Secretary of the Language Institute & Head of Plan and General Services
รักษาการเลขานุการสถาบันภาษา และหัวหน้างานบริหารธุรการและแผน