เจ้าหน้าที่สถาบัน

Nipaporn Supachantarasuk

 

General Service Staff Lampang Campus
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา ศูนย์ลำปาง

Attakorn Phanthangkul

 

General Service Staff
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Chatchinee Wongkarim

 

Administrative Officer for Budgeting and Finance in the Graduate Programs
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปด้านงบประมาณและการเงินโครงการบัณฑิตศึกษา

 

Chantana Sarnthiraj

 

Assistant General Service Officer
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

Chuleekorn Khumpaipol

 

Finance and Accounting Analyst
นักวิชาการเงินและบัญชี

Chureeporn Ruayruangrung

 

Plan and Policy Officer
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

Denchai Boriboonsakulsuk

 

Computer Technical Officer
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

Jarin Yoocharoen

 

Acting Head for Public Services
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม

Jaruwan Changklueng

 

Supply Analyst
นักวิชาการพัสดุ

Jiraporn Petchthong

 

Academic Service Officer for Graduate Programs
นักวิชาการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา