คณาจารย์สถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

Areas of Interest

 • EFL Reading Strategy Instruction
 • EFL Reading Strategy Awareness-raising
 • EFL Teacher Education
 • Reading and Writing Connection
 • Teaching EFL Academic Reading and Writing

อาจารย์ทิฐิรัฐ รุ้งแก้ว

Areas of Interest

 • Greek Mythology and American Literature
 • ESL and Cross-cultural Study

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล

Areas of Interest

 • Semantics-pragmatics Interface
 • Discourse Particles
 • Information Structure
 • Wh-clefts
 • Questions
 • Aspect
 • Context
 • Presupposition

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์

Areas of Interest

 • Vocabulary Learning Strategies
 • Reading Strategies
 • Corpus Linguistics

อาจารย์วรางคณา พงศธรพิพัฒน์

Areas of Interest

 • Second Language Acquisition
 • Communicative Language Teaching
 • Sociolinguistics