คณาจารย์สถาบัน

อาจารย์สุชาดา สนองอุทัย (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

Areas of Interest

 • High-stakes Language Testing
 • Test Washback
 • Language Policy
 • Curriculum Design
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล

Areas of Interest

 • English for Specific Purposes (ESP)
 • English for Business
 • English for Work
 • English for International Business
 • English for International/Intercultural Communication
 • English for Communication
 • Textbook Writing
 • Research in English Communication
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์

Areas of Interest

 • Second Language Acquisition
 • Interlanguage Syntax and Pragmatics
 • Error Analysis
 • Corpus Linguistics
 • English Relative Clause Acquisition and Instruction
 • Collocations and Formulaic Language
 • English Grammar Learning and Teaching
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

Areas of Interest

 • English Written Discourse
 • Writing Strategies
 • ESP
 • Genre Analysis
 • Second Language Writing Instruction and Research