คณาจารย์สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก็จวลี ปอแก้ว

Areas of Interest

 • Second Language Acquisition
 • Teaching English as a Second/Foreign Language

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต

Areas of Interest

 • Teacher Training
 • Instructional Media
 • Action Research for English Teachers
 • Teaching Methodology

อาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี

Areas of Interest

 • Teaching English as a Foreign/Second Language
 • English Instruction Using Flipped Learning Approach
 • Motivation in English Learning

อาจารย์ ดร.มณฑล กนกเพิ่มพูน

Areas of Interest

 • Cognition in Language Education
 • Second Language Acquisition 
 • Thinking Skills Development in ELT
 • English Phonetics and Phonology

อาจารย์ ดร.นันทิกานต์ สิมะแสงยาภรณ์

Areas of Interest

 • Language learner’s strategies and strategy instruction
 • Second/Foreign language Listening and listening strategies
 • Motivation in language learning and self-efficacy
 • Second Language Acquisition
 • Experiment in language learning
 • Language Testing and Assessment

อาจารย์ ดร.พรรณา จาตุรงคกุล

Areas of Interest

 • English for Specific Purposes (ESP)
 • English for Academic Purposes (EAP)
 • English for Science and Technology (EST)
 • Materials Development and Evaluation
 • Qualitative Enquiry in English Language Teaching

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา สัปปพันธ์

Areas of Interest

 • Language Learning Strategies
 • Reading Strategies
 • Autonomous Learning