คณาจารย์สถาบัน

อาจารย์ ดร.อลิสา รัตนพฤกษ์

Areas of Interest

 • Second Language Listening Instruction
 • Listening Comprehension Strategies
อาจารย์ ดร.อาทิตยา นราฐากูร

Areas of Interest

 • Critical Thinking
 • Second Language Acquisition
อาจารย์ ดร.ชนิกา แกมพ์เพอร์

Areas of Interest

 • Testing and Evaluation
 • Contrastive Rhetoric
 • Discourse Analysis
รองศาสตราจารย์นพพร สโรบล

Areas of Interest

 • Teaching Methodology
 • Independent Learning
 • Professional Development
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ สิทธิรักษ์

Areas of Interest

 • Teaching English as an Additional Language
 • Language and Interpersonal Relationships
 • Sociolinguistics
อาจารย์นภารัตน์ มีจรรยากุล (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

Areas of Interest

 •  English Writing Skill
 •  Linguistics
 •  Sociolinguistics
 •  Psycholinguistics
อาจารย์ดวงกมล คลังทอง (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)

Areas of Interest

 • Teaching English as a Foreign/Second Language
 • English Language Assessment and Evaluation
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮุสนา เพ็ชรทองคํา

Areas of Interest

 • Teaching EFL Listening & Speaking
 • TESOL Methodology
 • EFL Vocabulary Learning Strategies
 • Teaching Business English
 • Communicative English Teaching