ข้อมูลทั่วไป

โครงการบริการชุมชนและการฝึกอบรม

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์โรงเรียนรัฐบาลที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านการสอนภาษาอังกฤษหรือคณาจารย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยกับชุมชนนักวิชาการทั่วประเทศ  นอกจากนี้ สถาบันภาษาได้ถวายคอร์สเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมให้แก่พระภิกษุสงฆ์, จัดอบรมครูให้คณาจารย์จากภาคใต้, จัดค่ายภาษาอังกฤษให้นักเรียนมัธยมจากจังหวัดต่างๆ และจัดอบรมครูในเรื่อง Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนในการสอนภาษาอังกฤษ