ข้อมูลทั่วไป

โครงการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์การ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์

ความรับผิดชอบหลักของสถาบันได้แก่การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง (วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4 (วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) รวมทั้งบัณฑิตศึกษาที่ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด  นอกจากนี้ เรายังมีโครงการบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นโครงการนานาชาติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ (MA-ELT หรือชื่อเดิม MA-TEFL) โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (MA-CEIC หรือชื่อเดิม MA English for Careers) โครงการประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ (DPE หรือชื่อเดิม GradDip in English for Careers) และโครงการมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ (PhD-ELT) โดยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของเรามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติของทางสถาบัน (LITU Graduate Conference) รวมทั้งตีพิมพ์ผลงานวิจัยของตนเองในหนังสือรวบรวมบทความวิจัย LITU Graduate Conference Proceedings (ISSN 2286-881X) อีกด้วย