กรรมการประจำสถาบันและทีมบริหาร

กรรมการประจำสถาบัน

alt

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt

คุณมานิจ สุขสมจิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

alt

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

a_nattama

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้อํานวยการภารกิจสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในและต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

alt

คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต

อดีตผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

Dr Watanaporn Ra-ngubtook

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา

AsstProf Teera Sindecharak PhD

นางสาววาทินี  ขานวงศ์

ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการศึกษา)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

AsstProf Teera Sindecharak PhD

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี ศิริไกร

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชารัช ริมกีรติกุล

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและบริหารศูนย์รังสิต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt

นางสาวจุไรรัตน์ พวงสมบัติ

เลขานุการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ms. Kullaphan Chankaew

นางสาวกุลพรรณ จันทร์แก้ว

รักษาการหัวหนัางานบริหารธุรการและแผน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมผู้บริหารสถาบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายการคลังและบริหารศูนย์รังสิต

อาจารย์ ดร.พรรณา จาตุรงคกุล

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารท่าพระจันทร์

 

อาจารย์ ดร.มณฑล กนกเพิ่มพูน

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

อาจารย์ ดร.พิมพ์ศิริ เทเลอร์

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร

อาจารย์ ดร.อาทิตยา นราฐากูร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มงคลหัตถี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันภาษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติธัช สุนทรวิภาต

ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ​ (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ ดร.นันทิกานต์ สิมะแสงยาภรณ์

ผู้อำนวยการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อาจารย์ ​ดร.สิชล คูวุฒยากร

ผู้อำนวยการโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)