ค่ายฤดูร้อน

ระดับปริญญาตรี

หลักการและเหตุผล

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการ ที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดจน จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษต่าง ๆ ภายในประเทศแล้ว สถาบันภาษา ยังจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดใบประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายฯ คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ จนถึงระดับที่นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการศึกษาขึ้นสูงทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและจากการทัศนศึกษา
 3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตื่นตัวและสนใจภาษาต่างประเทศมากขึ้น
 4. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและการดูแลตนในต่างประเทศ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของสังคม
 6. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของทุกมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชา EL ที่กำหนดไว้ ได้ 2 ตัวรวม 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการอบรมและจำนวนรับ

อังกฤษ (เมือง York) 15 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2562 จำนวน 30 คน
อังกฤษ (เมือง Canterbury) 15 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2562 จำนวน 30 คน
แคนาดา (เมือง Vancouver) 15 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2562 จำนวน 30 คน

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตั๋วเครื่องบิน**

การดูแล

เนื่องจากเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ของสถาบันภาษาไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม

นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติโดยตรง มีการเรียนการสอน ที่ทันสมัย มีการวัดผลการเรียนสม่ำเสมอ นักศึกษาจะได้พักกับครอบครัวที่มีระดับ ได้ฝึกฝนภาษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิดได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองที่สวยงามต่างๆ

ค่าใช้จ่าย

อังกฤษ (เมือง York) 6 สัปดาห์ 249,000 บาท
อังกฤษ (เมือง Canterbury) 6 สัปดาห์ 229,000 บาท
แคนาดา (เมือง Vancouver) 7 สัปดาห์ 265,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

 1. สำเนาบัตรประชาชน และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (สำเนาถูกต้อง)
 3. ใบรับรองของมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง – ขอจากสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 4. สำเนาผลการศึกษา (Transcript) – พิมพ์จาก Internet จาก web: reg.tu.ac.th
 5. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเกินกว่า 6 เดือนที่จะหมดอายุและทุกเล่มที่หมดอายุแล้วไม่เกิน 10 ปี
 6. ใบรับรองบัญชีของผู้ปกครอง – ขอจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ)
 7.  ใบรับรองการทำงานของผู้ปกครอง (ใช้ฉบับจริง-กรณีทำงานบริษัทหรือ ข้าราชการ เป็นภาษาอังกฤษ) หรือ สำเนาทะเบียนการค้า และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีทำธุรกิจส่วนตัว)
 8. ใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าประเทศแคนาดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาถูกต้อง)
 2.  ใบรับรองของมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (ใช้ฉบับจริง – ขอจากสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 3. สำเนาผลการศึกษา (Transcript) – พิมพ์จาก Internet จาก web: reg.tu.ac.th
 4. รูปถ่าย จำนวน 2 ใบ ขนาดตามใบขอวีซ่า ห้ามใช้รูปสแกน รูปถ่ายไม่ได้มาตรฐานอาจถูกปฏิเสธวีซ่า
 5. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเกินกว่า 6 เดือนที่จะหมดอายุ
 6. ใบรับรองบัญชีของผู้ปกครอง – ขอจากธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ
 7. ใบรับรองการท างานของผู้ปกครอง (ใช้ฉบับจริง-กรณีท างานบริษัท หรือ ข้าราชการเป็นภาษาอังกฤษ หรือ สำเนา
  ทะเบียนการค้า และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ (กรณีทำธุรกิจส่วนตัว)
 8. ใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ

     หากมีวีซ่า USA – ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่า USA และหน้า passport เล่มที่มีวีซ่า USA (สำเนาถูกต้อง)

 • หมายเหตุ
  • เอกสารข้อ 1, 2 และสำเนาทะเบียนการค้าต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • สำหรับประเทศอังกฤษ ต้องกรอกข้อมูลและนัดวันยื่นเอกสารทาง Internet โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ให้คำแนะนำ แต่ต้องไปดำเนินการยื่นเอกสารที่สถานทูต ด้วยตนเอง

การสมัคร

 1. สมัครโดยชำระค่ามัดจำโดยโอนเข้าบัญชี จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบสมัคร + สำเนาหน้า passport ที่จะใช้เดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายที่เหลือ (หักค่ามัดจำแล้ว) ชำระได้ไม่เกินวันที่  31 มกราคม 2563  โดยโอนเข้าบัญชี

*หมายเหตุ ชื่อบัญชี และ เลขที่บัญชี จะแจ้งให้ทราบภายหลัง  เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งหลักฐานทาง line พร้อมทั้งระบุชื่อนักศึกษา

 

Download ใบสมัครและใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร/โทรสาร 02-2223-3758-9, 02-613-3101-3
สายตรง 02-6235136, 02-6235138

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ตรงข้ามลานพญานาค)
โทร
 02-6966021, 02-6966028 และ 085-2281548 (คุณ อรวรรณ)
โทรสาร 02-696-6000