ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test)

วัตถุประสงค์

ข้อสอบ TU-GET เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง

1. ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนเข้าสอบเท่านั้น ไม่รับหลักฐานอื่น
2. ไม่มีบัตรประชาชนแสดงเป็นหลักฐานแสดงตน ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี

 

วันที่สอบ (Computer-based) ปี2562 : ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

วันที่สอบ (Paper-based) ปี2562 : ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

 

การจัดสอบ สำหรับปี 2560 มี 1 ช่วงคือ

ช่วงที่ รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ วิธีสมัคร
12/2560 1 – 15 ธันวาคม 2560 24 ธันวาคม 2560 09:00 – 12:00

การจัดสอบ สำหรับปี 2561 มี 12 ช่วงคือ

ช่วงที่ รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ วิธีสมัคร
1/2561 1 – 15 มกราคม 2561 28 มกราคม 2561 09:00 – 12:00 สมัครทาง Online และ ชำระเงิน

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย

2/2561 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 25 กุมภาพันธ์ 2561
3/2561 1 – 15 มีนาคม 2561 1 เมษายน 2561
4/2561 1 – 15 เมษายน 2561 29 เมษายน 2561
5/2561 1 – 15 พฤษภาคม 2561 27 พฤษภาคม 2561
6/2561 1 – 15 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561
7/2561 1 – 15 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561
8/2561 1 – 15 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561
9/2561 1 – 15 กันยายน 2561 23 กันยายน 2561
10/2561 1 – 15 ตุลาคม 2561 28 ตุลาคม 2561
11/2561 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 25 พฤศจิกายน 2561
12/2561 1 – 15 ธันวาคม 2561 23 ธันวาคม 2561

สถานที่สอบ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ตึก SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

*** สำหรับบุคคลทั่วไป ***

 • ค่าสมัครสอบ 500.-บาท
 • สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและน าไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
 • ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
 • (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรประชาชนเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B,ปากกา,ยางลบ
 • ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)

สำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

  • สามารถใช้สิทธิ์สอบ โดยชำระค่าสมัครสอบ 40.-บาท ปีละ 1 ครั้ง เฉพาะ ช่วง 5 เดือน พฤษภาคม หรือ ช่วง 10 เดือน ตุลาคม ปีละ 1 ครั้ง
  • ให้สมัครสอบ Online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
  • ช่องรหัสประจำตัวประชาชน / Passport – ให้พิมพ์หมายเลขประจำตัวนักศึกษา
  • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ ใช้บัตรนักศึกษาเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำ ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ

  • กรุณาแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบ ถ้าไม่แต่งชุดนักศึกษาไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนน ทางเว็บไซต์ หลังจากสอบ 1 สัปดาห์

(สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)
หมายเหตุ *ยกเว้นนักศึกษาภาคพิเศษคณะต่าง ๆ ภาคบัณฑิต และนักศึกษา SIIT ไม่สามารถใช้สิทธิ์ นี้ได้ *

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
โทร. 0-2623-5134, 08-7972-7755 โทรสาร 0-2623-5138
E-mail: tuget@litu.tu.ac.th

โอนเงินและสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วง หรือคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น