ค่ายฤดูร้อน

Undergraduate Summer Camps

หลักการและเหตุผล

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการ ที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดจน จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษต่าง ๆ ภายในประเทศแล้ว สถาบันภาษา ยังจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดใบประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายฯ คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ จนถึงระดับที่นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการศึกษาขึ้นสูงทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและจากการทัศนศึกษา
 3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตื่นตัวและสนใจภาษาต่างประเทศมากขึ้น
 4. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและการดูแลตนในต่างประเทศ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของสังคม
 6. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของทุกมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชา EL ที่กำหนดไว้ ได้ 2 ตัวรวม 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการอบรมและจำนวนรับ

 • อังกฤษ (เมือง York)              17 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2561  จำนวน 30 คน
 • อังกฤษ (เมือง Canterbury)  17 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2561  จำนวน 30 คน
 • แคนาดา (เมือง Vancouver) 25 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2561       จำนวน 30 คน

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตั๋วเครื่องบิน**

การดูแล

เนื่องจากเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ของสถาบันภาษาไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม

นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติโดยตรง มีการเรียนการสอน ที่ทันสมัย มีการวัดผลการเรียนสม่ำเสมอ นักศึกษาจะได้พักกับครอบครัวที่มีระดับ ได้ฝึกฝนภาษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิดได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองที่สวยงามต่างๆ

ค่าใช้จ่าย

 • อังกฤษ เมือง York (6 สัปดาห์)             249,000 บาท
 • อังกฤษ เมือง Canterbury (6 สัปดาห์) 229,000 บาท
 • แคนาดา (6 สัปดาห์)                              249,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบรับรองของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)
 4. สำเนาใบ Transcript (พิมพ์จาก Internet)
 5. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป ขนาดตามใบขอวีซ่า
 6. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเกินกว่า 6 เดือนที่จะหมดอายุ
 7. หลักฐานการเงินของผู้ปกครอง (Bank Statement) (หากถ่ายเอกสารจากสมุดบัญชี ต้องประทับตรารับรองโดยธนาคารเท่านั้น)
 8. ใบรับรองการทำงานของผู้ปกครอง (ฉบับจริง-กรณีทำงานบริษัทหรือข้าราชการ) หรือ สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้าทำธุรกิจส่วนตัว)
 9. ใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ
 • หมายเหตุ
  • เอกสารข้อ 1, 2 และสำเนาทะเบียนการค้าต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • สำหรับประเทศอังกฤษ ต้องกรอกข้อมูลและนัดวันยื่นเอกสารทาง Internet โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ให้คำแนะนำ แต่ต้องไปดำเนินการยื่นเอกสารที่สถานทูต ด้วยตนเอง

การสมัคร

 1. กรอกใบสมัครพร้อมชำระค่ามัดจำ จำนวนเงิน 10,000 บาท (เงินสด) ที่สถาบันภาษา ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (กรุณาตรงต่อเวลาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจเช็คเอกสารและส่งข้อมูลให้ต่างประเทศ เพื่อดำเนินการใบตอบรับและนำมาใช้เป็นเอกสารสำคัญในการขอวีซ่า หากล่าช้าอาจทำให้การขอวีซ่าไม่ทันการเดินทาง)
 2. ค่าใช้จ่ายที่เหลือ (219,000 บาท หรือ 239,000) ชำระได้ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
  โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี “โครงการอบรมภาษาในต่างประเทศ“ เลขที่บัญชี 475-0-37366-4

*เมื่อโอนแล้วกรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร  02- 696 6000 พร้อมทั้งระบุชื่อนักศึกษาด้วย*

Download ใบสมัครและใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โทร/โทรสาร 02-2223-3758-9, 02-613-3101-3
สายตรง 02-6235136, 02-6235138

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ตรงข้ามลานพญานาค)

โทร 02-6966021, 02-6966028 และ 085-2281548 (คุณ อรวรรณ)
โทรสาร 02-696-6000