จัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2. ราคากลาง

3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง