อาจารย์พิเศษ

 

Damrong Attaprechakul Associate Professor Damrong Attaprechakul, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร. ดํารง อัตตปรีชากุล

Jiraporn Ridhiprasart Assistant Professor Jiraporn Ridhiprasart

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาภรณ์ ฤทธิประศาสน์

alt Associate Professor Kamolrat Jaratrasamee

รองศาสตราจารย์ กมลรัตน์ จรัสรัศมี

alt Associate Professor Pratin Pimsarn, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประทิน พิมสาร

Mrs Vichitvong Chanarat Associate Professor Suree Kongsomchit

รองศาสตราจารย์ สุรีย์ คงสมจิตต์

a_nattama Wanida Phankaeo (Lecturer)

อาจารย์ วนิดา พันธุ์แก้ว

alt William T. (Billy) Carlon (Lecturer)