ค่ายฤดูร้อน

ระดับปริญญาตรี

หลักการและเหตุผล

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการ ที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดจน จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษต่าง ๆ ภายในประเทศแล้ว สถาบันภาษา ยังจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดใบประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายฯ คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ จนถึงระดับที่นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการศึกษาขึ้นสูงทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและจากการทัศนศึกษา
 3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตื่นตัวและสนใจภาษาต่างประเทศมากขึ้น
 4. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและการดูแลตนในต่างประเทศ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของสังคม
 6. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของทุกมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชา EL ที่กำหนดไว้ ได้ 2 ตัวรวม 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการอบรมและจำนวนรับ

อังกฤษ (เมือง York) 17 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2560 จำนวน 30 คน
อังกฤษ (เมือง Canterbury) 17 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2560 จำนวน 30 คน
แคนาดา (เมือง Vancouver) 25 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2560 จำนวน 30 คน

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตั๋วเครื่องบิน**

การดูแล

เนื่องจากเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ของสถาบันภาษาไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม

นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติโดยตรง มีการเรียนการสอน ที่ทันสมัย มีการวัดผลการเรียนสม่ำเสมอ นักศึกษาจะได้พักกับครอบครัวที่มีระดับ ได้ฝึกฝนภาษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิดได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองที่สวยงามต่างๆ

ค่าใช้จ่าย

อังกฤษ (เมือง York) 6 สัปดาห์ 249,000 บาท
อังกฤษ (เมือง Canterbury) 6 สัปดาห์ 229,000 บาท
แคนาดา (เมือง Vancouver) 6 สัปดาห์ 249,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบรับรองของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)
 4. สำเนาใบ Transcript (พิมพ์จาก Internet)
 5. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป ขนาดตามใบขอวีซ่า
 6. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเกินกว่า 6 เดือนที่จะหมดอายุ
 7. หลักฐานการเงินของผู้ปกครอง (Bank Statement) (หากถ่ายเอกสารจากสมุดบัญชี ต้องประทับตรารับรองโดยธนาคารเท่านั้น)
 8. ใบรับรองการทำงานของผู้ปกครอง (ฉบับจริง-กรณีทำงานบริษัทหรือข้าราชการ) หรือ สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้าทำธุรกิจส่วนตัว)
 9. ใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ
 • หมายเหตุ
  • เอกสารข้อ 1, 2 และสำเนาทะเบียนการค้าต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • สำหรับประเทศอังกฤษ ต้องกรอกข้อมูลและนัดวันยื่นเอกสารทาง Internet โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ให้คำแนะนำ แต่ต้องไปดำเนินการยื่นเอกสารที่สถานทูต ด้วยตนเอง

การสมัคร

 1. กรอกใบสมัครพร้อมชำระค่ามัดจำ จำนวนเงิน 10,000 บาท (เงินสด) ที่สถาบันภาษา ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น (กรุณาตรงต่อเวลาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจเช็คเอกสารและส่งข้อมูลให้ต่างประเทศ เพื่อดำเนินการใบตอบรับและนำมาใช้เป็นเอกสารสำคัญในการขอวีซ่า หากล่าช้าอาจทำให้การขอวีซ่าไม่ทันการเดินทาง)
 2. ค่าใช้จ่ายที่เหลือ (219,000 บาท หรือ 239,000) ชำระได้ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
  โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี “โครงการอบรมภาษาในต่างประเทศ“ เลขที่บัญชี 475-0-37366-4

*เมื่อโอนแล้วกรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร  02- 696 6000 พร้อมทั้งระบุชื่อนักศึกษาด้วย*

Download ใบสมัครและใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร/โทรสาร 02-2223-3758-9, 02-613-3101-3
สายตรง 02-6235136, 02-6235138

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ตรงข้ามลานพญานาค)
โทร
02-6966021, 02-6966028 และ 085-2281548 (คุณ อรวรรณ)
โทรสาร 02-696-6000

 

ระดับปริญญาโท

หลักการและเหตุผล

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการ ที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับคณะต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตลอดจน จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษต่าง ๆ ภายในประเทศแล้ว สถาบันภาษา ยังจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนในการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาและได้ประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีโอกาสได้ศึกษาวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด ประสบการณ์ดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษามีโลกทัศน์ กว้างขึ้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถโอนหน่วยกิต วิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา (วิชา EL …)ได้ 2 วิชา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ จนถึงระดับที่นำไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการศึกษาขึ้นสูงทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ
 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและจากการทัศนศึกษา
 3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตื่นตัวและสนใจภาษาต่างประเทศมากขึ้น
 4. เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและการดูแลตนในต่างประเทศ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายและรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบของสังคม
 6. เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทของทุกมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถโอนหน่วยกิตรายวิชา EL ที่กำหนดไว้ ได้ 2 ตัวรวม 6 หน่วยกิต

ระยะเวลาการอบรมและจำนวนรับ

อังกฤษ (7 สัปดาห์) ช่วง 12 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2555 จำนวน 40 คน
แคนาดา (6 สัปดาห์) ช่วง 13 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2555 จำนวน 30 คน
ออสเตรเลีย (4 สัปดาห์) ช่วง 6 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2555 จำนวน 40 คน

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตั๋วเครื่องบิน**

การดูแล

เนื่องจากเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมีคำสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ของสถาบันภาษาไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด

กิจกรรม

นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติโดยตรง มีการเรียนการสอน ที่ทันสมัย มีการวัดผลการเรียนสม่ำเสมอ นักศึกษาจะได้พักกับครอบครัวที่มีระดับ ได้ฝึกฝนภาษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ของเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิดได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองที่สวยงามต่างๆ

ค่าใช้จ่าย

อังกฤษ (7 สัปดาห์) 220,000 บาท
แคนาดา (6 สัปดาห์) 239,000 บาท
ออสเตรเลีย (4 สัปดาห์) 159,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบรับรองของมหาวิทยาลัย (ฉบับจริง)
 4. สำเนาใบ Transcript (พิมพ์จาก Internet)
 5. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป ขนาดตามใบขอวีซ่า
 6. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเกินกว่า 6 เดือนที่จะหมดอายุ
 7. หลักฐานการเงินของผู้ปกครอง (Bank Statement) (หากถ่ายเอกสารจากสมุดบัญชี ต้องประทับตรารับรองโดยธนาคารเท่านั้น)
 8. ใบรับรองการทำงานของผู้ปกครอง (ฉบับจริง-กรณีทำงานบริษัทหรือข้าราชการ) หรือ สำเนาทะเบียนการค้า (ถ้าทำธุรกิจส่วนตัว)
 9. ใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ
 • หมายเหตุ
  • เอกสารข้อ 1, 2 และสำเนาทะเบียนการค้าต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • สำหรับประเทศอังกฤษ ต้องกรอกข้อมูลและนัดวันยื่นเอกสารทาง Internet โดยมีเจ้าหน้าที่และอาจารย์ให้คำแนะนำ แต่ต้องไปดำเนินการยื่นเอกสารที่สถานทูต ด้วยตนเอง

การสมัคร

 1. กรอกใบสมัครพร้อมชำระค่ามัดจำ จำนวนเงิน 10,000 บาท (เงินสด) ที่สถาบันภาษา ส่วนเอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2555 เท่านั้น (กรุณาตรงต่อเวลาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจเช็คเอกสารและส่งข้อมูลให้ต่างประเทศ เพื่อดำเนินการใบตอบรับและนำมาใช้เป็นเอกสารสำคัญในการขอวีซ่า หากล่าช้าอาจทำให้การขอวีซ่าไม่ทันการเดินทาง)
 2. ค่าใช้จ่ายที่เหลือ (210,000 บาท หรือ 229,000 บาท หรือ 149,000 บาท) ชำระได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยมธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี “โครงการอบรมภาษาในต่างประเทศ“ เลขที่บัญชี 475-0-37366-4

*เมื่อโอนแล้วกรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินที่หมายเลขโทรสาร  02- 696 6000 พร้อมทั้งระบุชื่อนักศึกษาด้วย*

Download ใบสมัครและใบอนุญาตเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร/โทรสาร 02-2223-3758-9, 02-613-3101-3
สายตรง 02-6235136, 02-6235138

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ตรงข้ามลานพญานาค)
โทร 02-6966021, 02-6966028 และ 085-2281548 (คุณ อรวรรณ)
โทรสาร 02-696-6000