กรรมการประจำสถาบันภาษา

 

alt Associate Professor Supong Tangkiengsirisin, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt Mr. Manich Sooksomchitra

คุณมานิจ สุขสมจิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

alt Professor Emeritus Achara Wongsothorn, Ph.D.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

a_nattama Associate Professor Nattama Pongpairoj, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

ผู้อำนวยการโครงการ English as an International Language (EIL)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

alt Miss Porntip Kanjananiyot

คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต

อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟูลไบร์ท)

Mrs Vichitvong Chanarat Mrs. Vichitvong Chanarat

คุณ วิจิตรวงศ์ ชนะรัตน์

ผู้บริหารอาวุโส ประจำสำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

Dr Watanaporn Ra-ngubtook Dr.Watanaporn Ra-ngubtook, Ph.D.

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

AsstProf Teera Sindecharak PhD Assistant Professor Teera Sindecharak, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt Assistant Professor Sajee Sirikrai, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศจี ศิริไกร

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt Assistant Professor Ketvalee Porkaew, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็จวลี ปอแก้ว

อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt Assistant Professor Suneeporn Lertkulthanon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนีย์พร เลิศกุลทานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

alt Miss Pracharee Amatyakul

นางสาวปราจรีย์ อมาตยกุล

เลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ms. Kullaphan Chankaew Miss Miss Kullaphan Chankaew

นางสาวกุลพรรณ จันทร์แก้ว

นักวิชาการศึกษาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์