กรรมการประจำสถาบันภาษา

 

alt Professor Emeritus Achara Wongsothorn, Ph.D.

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

alt Mr. Manich Sooksomchitra

คุณมานิจ สุขสมจิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

alt Miss Porntip Kanjananiyot

คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต

อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟูลไบร์ท)

Dr Watanaporn Ra-ngubtook Dr.Watanaporn Ra-ngubtook

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

รองเลขาธิการสภาการศึกษา

Mrs Vichitvong Chanarat Mrs. Vichitvong Chanarat

คุณ วิจิตรวงศ์ ชนะรัตน์

ผู้บริหารอาวุโส ประจำสำนักประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

a_nattama Associate Professor Nattama Pongpairoj, Ph.D.

รอง ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

ผู้อำนวยการโครงการ English as an International Language (ELT)

alt Associate Professor Gasinee Witoonchart

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต

AsstProf Teera Sindecharak PhD Assistant Professor Teera Sindecharak, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

phd supong Associate Professor Supong Tangkiengsirisin, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก การสอนภาษาอังกฤษ

alt Associate Professor Pornsiri Singhapreecha, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ สิงหปรีชา

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา

alt Associate Professor Tipamas Chumworatayee, Ph.D.

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาศ ชุมวรฐายี

Vice Director for Administrative Affairs (Tha Prachan Campus)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์

alt Miss Pracharee Amatyakul

นางสาวปราจรีย์ อมาตยกุล

เลขานุการสถาบันภาษา

Ms. Kullaphan Chankaew Miss Kullaphan Chankaew

นางสาวกุลพรรณ จันทร์แก้ว

นักวิชาการศึกษา