วิชา EL/TU

หลักสูตรของสถาบันภาษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องโดยเน้นทักษะด้านการอ่าน (Reading Skill) พื่อการศึกษาค้นคว้า  หาความรู้ และพัฒนาความคิดที่มีเหตุผล
  2. เพื่อฝึกทักษะทางด้านการเขียน (Writing Skill)ในระดับประโยคและย่อหน้า อย่างถูกต้อง ทั้งไวยากรณ์และความหมาย การฟัง (Listening Skill)และการพูด (Speaking Skill)ในระดับสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
  3. เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาภาษาอังกฤษในระดับสูงต่อไป
  4. เพื่อเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและความรู้ทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของภาษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

สถาบันภาษามีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ในด้านการอ่านและการเขียน เพื่อที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สษ 070 / EL 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน / English Course 1 0 (3–0–6)
สษ 171 / EL 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 / English Course 2 3 (3–0–6)
สษ 172 / EL 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 / English Course 3 3 (3–0–6)

 

รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

สถาบันภาษาได้เปิดรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก เพื่อบริการให้คณะต่างๆ ดังนี้

ภาษาอังกฤษ

รหัส รายวิชา จำนวนหน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สษ 201 / EL 201 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน / English for Airline Business 3 (3–0–6)
สษ 202 / EL 202 ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน / English for Work 3 (3–0–6)
สษ 210 / EL 210 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม 1 / English for Engineering 1 3 (3–0–6)
สษ 310 / EL 310 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม 2 / English for Engineering 2 3 (3–0–6)
สษ 410 / EL 410 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม 3 / English for Engineering 3 3 (3–0–6)
สษ 211 / EL 211 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 / English for Health Science 1 3 (3–0–6)
สษ 311 / EL 311 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 / English for Health Science 2 3 (3–0–6)
สษ 212 / EL 212 ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน / English for Job Applications 3 (3–0–6)
สษ 213 / EL 213 ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล / English for Nurses 3 (3–0–6)
สษ 313 / EL 313 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ / English for Health Communication 3 (3–0–6)
สษ 214 / EL 214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย 1 / Communicative English 1 0 (4–0–6)
สษ 215 / EL 215 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย 2 / Communicative English 2 0 (4–0–6)
สษ 314 / EL 314 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย 3 / Communicative English 3 0 (3–0–6)
สษ 315 / EL 315 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมาย 4 / Communicative English 4 3 (3–0–6)
สษ 216 / EL 216 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 / English for Lawyers 1 3 (3–0–6)
สษ 316 / EL 316 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2 / English for Lawyers 2 3 (3–0–6)
สษ 217 / EL 217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ / Speaking and Listening for Academic Purposes 3 (3–0–6)
สษ 317 / EL 317 การอ่าน และการเขียนด้านวิชาการ / Reading and Writing for Academic Purposes 3 (3–0–6)
สษ 221 / EL 221 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 / Communicative Business English 1 3 (3–0–6)
สษ 321 / EL 321 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2 / Communicative Business English 2 3 (3–0–6)
สษ 226 / EL 226 ภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งเข้า – ส่งออก / English for Import – Export Business 3 (3–0–6)
สษ 227 / EL 227 ภาษาอังกฤษสำหรับการเงินการธนาคาร / English for Banking and Finance 3 (3–0–6)
สษ 231 / EL 231 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 1 / English for Political Scientists 1 3 (3–0–6)
สษ 331 / EL 331 ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์ 2 / English for Political Scientists 2 3 (3–0–6)
สษ 241 / EL 241 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 / English for Economists 1 3 (3–0–6)
สษ 341 / EL 341 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 / English for Economists 2 3 (3–0–6)
สษ 253 / EL 253 ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม / English for Architecture 3 (3–0–6)
สษ 256 / EL 256 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ 1 / English for Social Workers 1 3 (3–0–6)
สษ 356 / EL 356 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ 2 / English for Social Workers 2 3 (3–0–6)
สษ 271 / EL 271 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน 1 / English for Mass Communication 1 3 (3–0–6)
สษ 371 / EL 371 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารมวลชน 2 / English for Mass Communication 2 3 (3–0–6)
สษ 281 / EL 281 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 1 / English for Sociologist and Anthropologists 1 3 (3–0–6)
สษ 381 / EL 381 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 2 / English for Sociologist and Anthropologists 2 3 (3–0–6)
สษ 295 / EL 295 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 / Academic English 1 3 (3–0–6)
สษ 395 / EL 395 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 / Academic English 2 3 (3–0–6)
สษ 296 / EL 296 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1 / English for Academic Purposes 1 3 (3–0–6)
สษ 396 / EL 396 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 2 / English for Academic Purposes 2 3 (3–0–6)

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา

เลือกดาวน์โหลดคำอธิบายตามรายวิชา