ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/2561

นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรกหรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน
และมีความประสงค์จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561
ให้ขอโควตารอบสองในระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2561 ทาง www.litu.tu.ac.th
(เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น)

การขอโควตาวิชา EL
  1. สามารถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น
  2. ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน
  3. หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา
  1. หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน
  2. ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 2/61 Download
กำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 Download