สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 2/2560

นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์
จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560
ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2560
(เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น)

การขอโควตาวิชา EL

  1. สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น
  2. ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน
    เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน
  3. หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย

หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา

  1. พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน
  2. ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน

ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่