ผลสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2560 ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเอง มารับได้ที่สถาบันภาษา ตามศูนย์ฯ ที่ท่านได้แจ้งไว้