seminars

สถาบันภาษามีการจัดสัมมนา รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เจ้า หน้าที่มีความตื่นตัวและปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการ เพิ่มพูนความรู้วิชาการให้แก่คณาอาจารย์ให้ได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดทั้งในรูปแบบที่เป็นการสัมมนาภายในหน่วยงาน การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาระดับนานาชาติ