สัมมนา QA

สถาบันภาษา จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ปีการศึกษา 2552”

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ และตัวบ่งชี้คุณภาพ ปีการศึกษา 2552 ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ และแนวทางในการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษา
โดยมี อาจารย์ ดร.ชนิกา แกมพ์เพอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย