มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเข้าศึกษา ดูงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันภาษา

สถาบันภาษาให้การต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ณ สถาบันภาษา มธ.ศูนย์รังสิต
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553