คณะกรรมการประเมินคุณภาพจาก สกอ. ตรวจเยี่ยมสถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2551

ภาพบรรยากาศ การตรวจเยี่ยมสถาบันภาษา
โดยคณะกรรมการจาก สกอ. ในการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันที่ 10 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2
คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ และรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว
เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยรศ.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
และคณะผู้บริหารของสถาบันภาษาให้การต้อนรับ