คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถาบันภาษา ประจำปีการศึกษา 2551

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถาบันภาษา
ประจำปีการศึกษา 2551 ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยมี ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถาบันภาษา