Pattaramas

Pattaramas Jantasin

Pattaramas Jantasin (Lecturer) อาจารย์ ภัทรมาศ จันทศิลป์   Education B.A. (First Class Honors) in English for International Communication, Mahasarakham University M.A. in English as an International Language (International Program), Chulalongkorn University Areas of Interest ESL/EFL Writing Technology in ELT, TEFL Methodology Office Language Institute Building, Rangsit Campus Email pattaramasj@gmail.com Download CV

ผลสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2560

ผลสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2560 ได้ดำเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเอง มารับได้ที่สถาบันภาษา ตามศูนย์ฯ ที่ท่านได้แจ้งไว้

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 1/2560

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 1/2560 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2560 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2560 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/60 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 2 ภาค 1/60 Download

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560

กำหนดการสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560 สอบวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อได้จาก Link ด้านล่างนี้ [Download ใบรายชื่อศูนย์ท่าพระจันทร์] [Download ใบรายชื่อศูนย์รังสิต]

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 1/60

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 1/2560 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์ จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2559 (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

ประกาศโควตารอบแรกภาค 1/60

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ รุ่น 54-57 จดทะเบียนและชำระเงิน 3 – 5 ก.ค. 60 รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 4 – 6  ก.ค. 60 รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 5 – 7  ก.ค. 60 ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบสอง – จะเปิดให้ขอโควตารอบสอง ภาค 2/60 (เฉพาะ Section หรือ Group ที่มีที่ว่างเท่านั้น) ในวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม

Read More

ผลสอบและวุฒิบัตร TU-STEPS ช่วง 2/2560

ผลสอบและวุฒิบัตร TU-STEPS ช่วง 2/2560 จัดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 จะใส่ซองเป็นรายบุคคล ส่งไปตามคณะ และสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเอง สามารถมารับได้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 1/2560

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 1/2560 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่