การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน”

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” เมื่อวันที่ 20 และ 27 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต    

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก (English for Import-Export)

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก (English for Import-Export) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต    

โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” (Classroom Action Research) Suitable for publication? Refereeing a research paper Writing the Literature Review Developing an Action Research Proposal Commonly Used Statistical Methods and Research Designs Action Research an Overview การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” Assigning Grades to Students Emotional Intelligence at Work Thinking through Creativity: Why we are wiser than Einstein

Read More

การสัมมนาภายในหน่วยงาน (In-house seminar)

การสัมมนาภายในหน่วยงาน (In-house seminar) โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก (English for Import-Export) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ “โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” โครงการอบรม ในหัวข้อ “The Process of Thesis Writing” โครงการอบรม “การให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “วิธีการและขั้นตอนในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่” Challenges in Teaching Classes of Mixed Proficiency Level Students สัมมนาโครงการจัดการองค์ความรู้ ทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง “Techniques in Teaching Reading and Writing” Statistics for Language Researchers ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ปีการศึกษา 2552 การจัดการความรู้ ครั้งที่

Read More

Alumni

Alumni สมาคมศิษย์เก่าสถาบันภาษา (Language Institute Alumni Association) สมาคมศิษย์เก่าเทเฟล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU TEFL Alumni Association)

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 2/2558

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 2/2558 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างที่ 26 – 31 มกราคม 2559 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2558 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 2 ภาค 2/58 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 2 ภาค 2/58 Download