การสัมนา เรื่อง “การเขียนเอกสาร คำสอน และเอกสารประกอบการสอน”

การสัมนา เรื่อง “การเขียนเอกสาร คำสอน และเอกสารประกอบการสอน” โดย รศ. ดร. ดำรง อัตตปรีชากุล ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552 เวลา 9.00-12.00 น.

การอบรม เรื่อง เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย

การอบรม เรื่อง เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในการวิจัย วิทยากร : รศ.ดร. สมคิด พรมจุ้ย วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต

การสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2

การสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 โดย ผศ.ดร. กังวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต    

เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันภาษา ปีการศึกษา 2552 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต

สัมมนาโครงการจัดการองค์ความรู้ ทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง “Techniques in Teaching Reading and Writing”

สัมมนาโครงการจัดการองค์ความรู้ ทักษะการอ่านและเขียน เรื่อง “Techniques in Teaching Reading and Writing” วันที่ 17 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต

สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “วิธีการและขั้นตอนในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่”

สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง “วิธีการและขั้นตอนในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่” โดย รศ.ดร.มาลินี ดิลกวณิช และ อ.ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร วันที่ 29 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม 207 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต