สถาบันภาษา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

สถาบันภาษา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 10 กันยายน 2561 Download ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ คลิกที่นี่ Download ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ คลิกที่นี่  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครพนง. มธ. (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถังวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครพนง. มธ. (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถังวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิ้งค์ด้านล่าง Download ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้และไม่ได้โควตารอบสอง ภาค 1/2561

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/2561 นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ตามรายชื่อที่ประกาศ จะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2561 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group  – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา  จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใดๆ  – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้  – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/61 Download รายชื่อผู้ที่ ได้ โควตารอบแรก ภาค 1/61 Download รายชื่อผู้ที่ ไม่ได้ โควตารอบแรก ภาค 1/61 Download

ขยายเวลาการรับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 4/2018

ประกาศเรื่องขยายเวลาการรับสมัครสอบ ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS รอบ 4/2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (สอบวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561) สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มธ.ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 1/2561

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/2561 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรกหรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์จะจด ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้ขอโควตารอบสองในระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2561 ทาง www.litu.tu.ac.th (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามารถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ประกาศโควตารอบสอง ภาค

Read More

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018 (สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร) สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต ปิดทำการวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากอบรมพนักงาน

สถาบันภาษา มธ. ขยายเวลารับสมัคร พนักงาน มธ. สายสนับสนุนฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนฯ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

สถาบันฯ เปิดรับสมัครพนง. มธ. (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนฯ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถังวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 Download ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ คลิกที่นี่ Download ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สถาบันภาษา) สายสนับสนุนวิชาการ  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้และไม่ได้โควตารอบ 1/61

ประกาศโควตารอบแรก ภาค 1/2561 – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียน ตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้      • รุ่น 55-58 จดทะเบียนและชำระเงิน 27 – 29 มิ.ย. 61      • รุ่น 59 จดทะเบียนและชำระเงิน 28 – 30 มิ.ย. 61      • รุ่น 60 จดทะเบียนและชำระเงิน 29 – 30 มิ.ย. , 1 ก.ค. 61      ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบ 2 – จะเปิดให้ขอโควตารอบ 2 ภาค

Read More

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 3/2018 สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ เพื่อมาบรรจุในตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยสามารถดาวโหลดประกาศฯ ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ คลิกที่นี่