จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการอบรม “การให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”
โดย อ. ดร.ชนิกา แกมพ์เพอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2553
ณ สษ 6 ชั้น 1 ตึกอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์