การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” (Classroom Action Research) Suitable for publication? Refereeing a research paper Writing the Literature Review Developing an Action Research Proposal Commonly Used Statistical Methods and Research Designs Action Research an Overview การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” Assigning Grades to Students Emotional Intelligence at Work Thinking through Creativity: Why we are wiser than Einstein

Read More

โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต

โครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” (Classroom Action Research)

โครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” (Classroom Action Research) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ”

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” ในวันที่ 25 สิงหาคม, 1,8,15,21 และ 30 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 และ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต