โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”

โครงการอบรม เรื่อง “Self-Access Learning และการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต