การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ”

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ” ในวันที่ 25 สิงหาคม, 1,8,15,21 และ 30 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 1 และ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต