โครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” (Classroom Action Research)

โครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” (Classroom Action Research) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ ทองรินทร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ ห้อง LI 309 ชั้น 3 สถาบันภาษา มธ. ศูนย์รังสิต