ประกาศโควตารอบแรก 1/59

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ รุ่น 53-56 จดทะเบียนและชำระเงิน 13 – 15 มิ.ย. 59 รุ่น 57       จดทะเบียนและชำระเงิน 14 – 16 มิ.ย. 59 รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 15 – 17 มิ.ย. 59 รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 09 – 10 ส.ค. 59 ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา –

Read More

ประกาศขอโควตารอบแรกภาค 1/59

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 1/2559 ทาง www.litu.tu.ac.th วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 2/2558

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 2/2558 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างที่ 26 – 31 มกราคม 2559 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2558 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 2 ภาค 2/58 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 2 ภาค 2/58 Download

สถาบันภาษารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ปี 2559

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) [Doctor of Philosophy Program in English Language Teaching (International Program)] หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Master of Arts Program in English Language Teaching (English Program)] หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Master of Arts Program in Career English for International Communication (English Program)] หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Graduate Diploma Program in English for Careers]

Read More