ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 2/2558

ประกาศโควตารอบ 2 ภาค 2/2558 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างที่ 26 – 31 มกราคม 2559 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2558 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบ 2 ภาค 2/58 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบ 2 ภาค 2/58 Download

สถาบันภาษารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ปี 2559

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) [Doctor of Philosophy Program in English Language Teaching (International Program)] หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Master of Arts Program in English Language Teaching (English Program)] หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Master of Arts Program in Career English for International Communication (English Program)] หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Graduate Diploma Program in English for Careers]

Read More