สถาบันภาษารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ปี 2559

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) [Doctor of Philosophy Program in English Language Teaching (International Program)] หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Master of Arts Program in English Language Teaching (English Program)] หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Master of Arts Program in Career English for International Communication (English Program)] หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ) [Graduate Diploma Program in English for Careers]

Read More