ประกาศขอโควตารอบสองภาค 2/2559

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 2/2559 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์ จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิยน – 9 ธันวาคม 2559 (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง

Read More

สถาบันภาษา เปิดรับสมัครการทดสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันภาษา เปิดรับสมัครการทดสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559-2560 จำนวน 4 รอบ โดยสามารถเลือกสถานที่สอบได้ทั้งศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ ครั้งที่ รับสมัคร/ชำระเงิน สอบวันเสาร์ที่ 1/2560 1-20 ธันวาคม 2559 28 มกราคม 2560 2/2560 1-20 มีนาคม 2560 29 เมษายน 2560 3/2560 1-20 มิถุนายน 2560 29 กรกฎาคม 2560 4/2560 1-20 ตุลาคม 2560 25 พฤศจิกายน 2560 Download รายละเอียดและใบสมัคร คลิกที่นี่

ประกาศโควตารอบแรกภาค 2/59

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ รุ่น 53-56 จดทะเบียนและชำระเงิน 14 – 16 พ.ย. 59 รุ่น 57       จดทะเบียนและชำระเงิน 15 – 17  พ.ย. 59 รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 16 – 18  พ.ย. 59 รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 17 – 19 พ.ย. 59 ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบสอง

Read More

ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 2/2559

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 2/2559 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 19 – 30 กันยายน 2559 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ TU-STEPS

ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TU-STEPS) สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 สอบวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 11.00 น. ห้องสอบ 2A – 2B ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ทั้งท่าพระจันทร์และรังสิต

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/2559

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/2559 – นักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 วิชา EL ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตามรายชื่อที่ประกาศ และจะต้องจดทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ถอนระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2559 ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรีปีการศึกษา 2559 ถ้าไม่จดทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์โควตา – ไม่รับเปลี่ยน Section หรือ Group – นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนตาม Section หรือ Group ที่ได้รับโควตา สถาบันภาษา จะไม่รับผิดชอบในการออกเกรด หรือปัญหาใด ๆ – นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตาไม่สามารถจดทะเบียนเรียนวิชา EL ได้ – ไม่รับจดทะเบียนนอกระบบ รายชื่อผู้ที่ได้โควตารอบสอง ภาค 1/59 Download รายชื่อผู้ที่ไม่ได้โควตารอบสอง ภาค 1/59 Download

ประกาศขอโควตารอบสองภาค 1/2559

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 1/2559 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์ จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่