ประกาศรายชื่อและห้องสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560

กำหนดการสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วง 3/2560 สอบวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อได้จาก Link ด้านล่างนี้ [Download ใบรายชื่อศูนย์ท่าพระจันทร์] [Download ใบรายชื่อศูนย์รังสิต]

ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 1/60

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL รอบสอง ภาค 1/2560 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรก หรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์ จะจดทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2559 (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

ประกาศโควตารอบแรกภาค 1/60

นักศึกษาป.ตรี โปรดอ่าน – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียนตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้ รุ่น 54-57 จดทะเบียนและชำระเงิน 3 – 5 ก.ค. 60 รุ่น 58       จดทะเบียนและชำระเงิน 4 – 6  ก.ค. 60 รุ่น 59       จดทะเบียนและชำระเงิน 5 – 7  ก.ค. 60 ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section  ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบสอง – จะเปิดให้ขอโควตารอบสอง ภาค 2/60 (เฉพาะ Section หรือ Group ที่มีที่ว่างเท่านั้น) ในวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม

Read More

ผลสอบและวุฒิบัตร TU-STEPS ช่วง 2/2560

ผลสอบและวุฒิบัตร TU-STEPS ช่วง 2/2560 จัดสอบเมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 จะใส่ซองเป็นรายบุคคล ส่งไปตามคณะ และสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเอง สามารถมารับได้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 1/2560

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 1/2560 ให้ขอโควตารอบสอง ทาง www.litu.tu.ac.th ในระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดการบรรยายลักษณะรายวิชาต่าง ๆ คลิกที่นี่

รับสมัครสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครสอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2560 สอบวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 Download ใบสมัคร คลิกที่นี่