ประกาศขอโควตารอบสอง ภาค 1/2561

ประกาศโควตารอบสอง ภาค 1/2561 นักศึกษาที่ไม่ได้ขอโควตารอบแรกหรือได้โควตาแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียน และมีความประสงค์จะจด ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ให้ขอโควตารอบสองในระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2561 ทาง www.litu.tu.ac.th (เฉพาะรายวิชาที่มีที่ว่างเท่านั้น) การขอโควตาวิชา EL สามารถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกัน เช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ประกาศโควตารอบสอง ภาค

Read More

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018 (สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 3/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร) สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต ปิดทำการวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากอบรมพนักงาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้และไม่ได้โควตารอบ 1/61

ประกาศโควตารอบแรก ภาค 1/2561 – ควรตรวจดูรายชื่อทุก SEC/GR นักศึกษาที่ได้โควตาตามรายชื่อที่ประกาศ ต้องจดทะเบียนเรียน ตามกำหนดของสำนักทะเบียนและประมวลผล ดังนี้      • รุ่น 55-58 จดทะเบียนและชำระเงิน 27 – 29 มิ.ย. 61      • รุ่น 59 จดทะเบียนและชำระเงิน 28 – 30 มิ.ย. 61      • รุ่น 60 จดทะเบียนและชำระเงิน 29 – 30 มิ.ย. , 1 ก.ค. 61      ไม่รับเปลี่ยน Group และ Section ทุกวิชา – นักศึกษาที่ได้โควตาแล้วไม่ลงทะเบียนเรียน โควตาจะถูกลบทิ้ง หากประสงค์จะเรียนจะต้องขอโควตารอบสอง และหากไม่มีเหตุผลเพียงพอจะไม่รับพิจารณาโควตารอบ 2 – จะเปิดให้ขอโควตารอบ 2 ภาค

Read More

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 3/2018 สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) **ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ**

การรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018

ประกาศเรื่องการรับผลสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018 (สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผลสอบ TU-STEPS รอบ 2/2018 ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้ว และผู้ที่แจ้งความจำนงค์รับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับผลสอบได้ทั้ง มธ. ท่าพระจันทร์ และ มธ. ศูนย์รังสิต (ตามที่ท่านแจ้งไว้ท้ายใบสมัคร)

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2018

เปิดรับสมัครสอบ TU-STEPS ครั้งที่ 3/2018 สำหรับบุคลากร มธ. และบุคคลภายนอก   รับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2561 สอบวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561   ผู้สมัครเลือกสถานที่สอบได้ทั้งที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต   สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันภาษา มธ. ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.30 – 16.00 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ)   รายละเอียดเพิ่มเติม litu.tu.ac.th/2016/en/steps

ประกาศขอโควตารอบแรก ภาค 1/2561

สถาบันภาษาเปิดให้ขอโควตาวิชา EL 2xx, EL 3xx รอบแรก ภาค 1/2561 ทาง www.litu.tu.ac.th ใน ระหว่างวันที่ 2– 10มิถุนายน 2561 เท่านั้น (ตามปฏิทินการศึกษาชั้นปริญญาตรี) การขอโควตาวิชา EL สามรถขอได้ 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยให้ขอรายวิชาละ 1 section เท่านั้น ถ้านักศึกษาขอ 2 รายวิชา รายวิชาที่ 2 จะต้องขอ section ที่แตกต่างจากรายวิชาแรก และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ไม่ตรงกันเช่น ขอรายวิชา EL 201 section 3200 อีกรายวิชาจะต้องขอรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ section 3200 และต้องตรวจสอบวันสอบไล่ มิให้เป็นวันเดียวกัน หากขอโควตาแล้วไม่จดทะเบียนเรียน โปรแกรมจะบันทึกรหัสนักศึกษา หากนักศึกษาขอโควตาในคราวต่อไปจะจัดอันดับการได้รับโควตาเป็นอันดับสุดท้าย หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา หลักเกณฑ์การพิจารณาโควตา พิจารณาให้นักศึกษาที่รายวิชานั้นๆกำหนดเป็นวิชาบังคับของคณะตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ก่อน ให้ความสำคัญตามลำดับชั้นปี โดยพิจารณาจากปีสูงก่อน ดาวน์โหลดกำหนดเวลาบรรยายลักษณะวิชาต่างๆประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์

Download รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS

ประกาศรายชื่อผู้สอบ TU-STEPS สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปครั้งที่ 2/2018 สอบวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 (Download รายชื่อและห้องสอบ) ผู้สมัครสอบกรุณานำบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในห้องสอบ และเตรียมปากกา , ดินสอ 2B , ยางลบ ในการทำข้อสอบ Download รายชื่อและห้องสอบ คลิกที่นี่